Agder Tresenter

Agder Tresenter er trevarebransjens knutepunkt for fagopplæring, kursvirksomhet, tjenester for bedriftene og fellesprosjekter for videreutvikling av bransjen.

Opplæringskontor for treteknikkfagene
Agder Tresenter er Opplæringskontor for treteknikkfag og beslektede fag i begge Agderfylkene. Oppgaven for Opplæringskontoret er å hjelpe bedriftene med rekruttering av lærlinger. Vi har kontakt med de videregående skolene i fylkene og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger.

I læretida holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanen for fagene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til svenneprøve.

De mest aktuelle lærefagene er:
Trevare- og bygginnredningsfaget
Møbelsnekkerfaget
Trelastfaget
Limtreproduksjonsfaget
Glassfaget
CNC-maskineringsfaget
Produksjonsteknikkfaget
(Ved behov hos bedriftene kan vi også organisere fagopplæring i andre fag)


Servicekontor for trebaserte næringer
Vi er også et servicekontor for bransjen, og kan ta på oss oppdrag for medlemsbedriftene. Eksempler på dette er bistand til etablering og oppfølging av Internkontroll, faglige kurs for ansatte og ledere, felles prosjekter for grupper av bedrifter eller for hele bransjen. Vi arbeider også for å spre informasjon som bedriftene kan ha nytte av, og formidle kontakt mellom bedriftene og til andre fagmiljøer. Dette skjer gjennom besøk på bedriftene, medlemsmøter og henvendelser fra bedriftene. Agder Tresenter ønsker å ta opp signaler fra bedriftene om behov for tjenester, og er åpne for henvendelser og innspill fra medlemmene  


Kort historikk
Agder Tresenter startet opp i 1994 som et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder. Vi har hatt  prosjekter og aktiviteter  innen både trelast- og trevarebransjen,  og har også hatt oppdrag for andre bransjer. Eksempler er:
- Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
- Administrasjon av ISO-9000 sertifiisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
- Faglige kurs for trevarebransjen
- Kompetansekartleggingsprosjekt
- Forsøk med ubehandlet ospekledning
- Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
- Sekretærfunksjon for AgderTrade
- Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder       
- Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallellt med dette har det vært drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i  trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Disse to virksomhetene ble rundt 1997 samordnet og etter hvert slått sammen. Navnet ble Agder Tresenter.